Općina Veliki Bukovec nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu na mrežnom mjestu https://velikibukovec.hr/

Stupanj usklađenosti 


Internetska stanica Općine Veliki Bukovec https://velikibukovec.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj


Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Većina slika ne sadrži alt atribute i/ili kratki tekstualni opis.
  • Dio poveznica nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način.
  • Dio objavljenih dokumenta pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
  • Audio i video zapisi nemaju tekstualni opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što audio ili video zapis prikazuje.

Općina Veliki Bukovec radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti


Ova je izjava sastavljena 12. siječnja 2023. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Veliki Bukovec.
Izjava je zadnji put preispitana 12. siječnja 2023. godine Općina Veliki Bukovec će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt


Molimo korisnike ovih internetskih stranica ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom da o tome obavijeste Općinu Veliki Bukovec. 

Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice Općine Veliki Bukovec korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:   telefonskim putem 042/840-040 ili pisanim putem na adresu: Veliki Bukovec, Dravska ulica 7, 42231 Mali Bukovec.

Općina Veliki Bukovec je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona ili putem elektroničke pošte na adresu: