OPĆINSKO VIJEĆE
•POSLOVNIK  – Poslovnik o radu vijeća

ZAPISNICI SA SJEDNICA
2016.
zapisnik 31. sjednica
zapisnik 29. sjednica
zapisnik 28. sjednica
zapisnik 27. sjednica
zapisnik 25. sjednica
2015.
zapisnik 24. sjednica
zapisnik 23. sjednica
zapisnik 22. sjednica
zapisnik 21. sjednica
zapisnik 20. sjednica
zapisnik 19. sjednica
zapisnik 18. sjednica
zapisnik 17. sjednica
2014.
zapisnik 16. sjednica
zapisnik 15. sjednica
zapisnik 14. sjednica
zapisnik 13. sjednica
zapisnik 12. sjednica
zapisnik 11. sjednica
zapisnik 09. sjednica
zapisnik 08. sjednica
2013.
zapisnik 06. sjednica
zapisnik 04. sjednica
zapisnik 03. sjednica
zapisnik 02. sjednica

Nezavisna lista – Dokumenti nezavisnog viječnika

Dokumenti općinskog vijeća

OPĆINSKI NAČELNIK

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Izjava načelnika
Pravilnik o unutarnjem redu
Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Veliki Bukovec za 2017.
Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika 1.1.-31.06.2016
Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine
Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika 1.7.-31.12.2015
Izvješće o radu načelnika za radzoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015.godine
Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine
Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke HEP d.o.o.
Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke Varkom d.d.

STATUT OPĆINE VELIKI BUKOVEC
Statut općine Veliki Bukovec

PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje
Pravilnik o pristupu informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Obrazac/zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

FINANCIJE

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016 – 31.12.2016.
Odluka o raspodijeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Veliki Bukovec za I. II. tromjesečje 2017. godinu
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
2017.
Odluka o povjeravanju i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i ovrhe radi naplate općinskih poreza za 201. godinu
Proračun općine Veliki Bukovec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
Odluka o izvršavanju proračuna općine Veliki Bukovec za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu kulturi i religiji za 2017. godinu
Plan razvojnih programa općine Veliki Bukovec za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Veliki Bukovec za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture općine Veliki Bukovec za 2017. godinu
Program utroška sredstava od naknade za zadržavnje nezakonito izgrađenih zgrada na prostoru općine Veliki Bukovec za 2017. godinu
Socijalni program općine Veliki Bukovec za 2017. godinu
2016.
I. Izmjene programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2016. do 2018. godine
I. Izmjene programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu
I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu
Rebalans proračuna općine Veliki Bukovec za 2016. godinu
Odluka o odabiru programa organizacija civilnog drustva za dodjelu fin. pomoći iz proračuna općine Veliki Bukovec
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2015.g.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu
Izvršenje plana razvojnih programa za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec u 2015.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec u 2015.g.
Odluka o raspodjeli sredstva za redovito finaciranje političkih stranaka iz Proračuna općine Veliki Bukovec za 2016.g.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015.g.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015.g.
Odobrenje općinskom načelniku za donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunanog doprinosa tvrtke Varkom d.d.
Odobrenje za donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke HEP
Pregled isplaćenih donacija i sponzorstava po korisnicima od 01.01.- 31.12.2015.
Proračun općine Veliki Bukovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2016.g.
Program javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2016.g.
Program utroška sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godine
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2016.godinu
2015.
Pregled isplaćenih donacija i sponzorstava po korisnicima od 1.01.-31.12.2014.
Financijski izvještaj općine Veliki Bukovec za 2015. godinu
Proračun općine Veliki Bukovec za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Izvršenje proračuna općine Veliki Bukovec sa 30. 06. 2015. godine
Rebalans proračuna općine Veliki Bukovec za 2015. godinu
I. izmjene socijalnog programa Općine Veliki Bukovec za 2015.g.
I. izmjene Programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2015.g.
I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec
I. Izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec
Odluka o raspodjeli sredstva za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna općine Veliki Bukovec za 2015. g.
Isplaćene donacije 1.01-30.06.2015
2014.
Izvršenje proračuna općine Veliki Bukovec sa 31. 12. 2014. godine

JAVNA NABAVA

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu
Registar ugovora javne nabave
Registar ugovora bagatelne nabave
Tablica sklopljeni ugovori 2016.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Veliki Bukovec
Pravilnik o postupku provedbe nabave robe, usluga i radova bagatelne vrijednosti
Izmjene i dopune pravilnika o postupku provedbe nabave robe usluga i radova bagatelne vrijednosti
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2016.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Izmjene plana nabave 2014.

 

GOSPODARSTVO
Strategija razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2015.-2020. godine
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2015.-2020. godine
Odluka o preuzimanju nekretnina i njihovu razvrstavanju u nerazvrstane ceste II
Odluka o preuzimanju nekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Općine Veliki Bukovec II
Opis projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste 036 kolarova ulica
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste 036 kolarova ulica
 Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okolis Nacrta strategije razvoja općine Veliki Bukovec
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Nacrt strategije razvoja općine Veliki Bukovec – osnovna analiza
Odluka o izradi strategije razvoja općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2015 do 2020 godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Veliki Bukovec I
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Veliki Bukovec II
Zaključak o pristiglim zahtjevima za izradu izmjena i dopuna PPUO
Zaključak o pristiglim zahtjevima za izradu izmjena i dopuna PPUO II
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra II/a>
Odluka o nerazvrstanim cestama općine Veliki Bukovec
Odluka o razvrstavanju nekretnina u nerazvrstane ceste
Odluka o preuzimanju nekretnina i njihovu razvrstavanju u nerazvrstane ceste
Odluka o preuzimanju nekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Općine Veliki Bukovec II
Odluka o preuzimanju nekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Općine Veliki Bukovec
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao općenarodna imovina u vlasništvo Općine Veliki Bukovec II
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao općenarodna imovina u vlasništvo Općine Veliki Bukovec
Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine Veliki Bukovec
Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga općine Veliki Bukovec

POLJOPRIVREDA
Obrazac EN-P
Primjer popunjenog obrasca EN-P
Tablica 2. Razvrstavanje dobara i šifre
Izjava

OBRAZOVANJE
Odluka o sufinanciranju školske prehrane za 2017. godinu
Odluka o stavljanju van snage Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Veliki Bukovec
Plan mreže dječjih vrtića na području općine Veliki Bukovec
3.1. obrazac Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
Odluka o organiziranju izvođenja programa predškole

DEMOGRAFSKA POLITIKA
4.1. obrazac Zahtjev za jednokratnu pomoć za novorođeno dijete

UDRUGE – DRUŠTVA
Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe civilnog društva iz općine Veliki Bukovec
2.1. Opisni obrazac 1. – UDRUGE

GOSPODARENJE OTPADOM
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Veliki Bukovec
Odluka o javnom izlaganju nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Veliki Bukovec
Razvrstavanje otpada u zelena otoke na području općine Veliki Bukovec
Razvrstavanje otpada u kučanstvu

CIVILNA ZAŠTITA
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Veliki Bukovec
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Veliki Bukovec za 2017. godinu
Zaključak o prihvaćanju plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Veliki Bukovec za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Analiza stanja sustava civilne zaštite općine Veliki Bukovec u 2016. godini
Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite općine Veliki Bukovec u 2016. godini
Odluka o donošenju procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreca na području općine Veliki Bukovec
Odluka o donošenju plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite na području općine Veliki Bukovec
Odluka o usvajanju procjene ugroženosti i tehnološke eksplozije i plana zaštite od požara za područje općine Veliki Bukovec
Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Opcine Veliki Bukovec
Odluka o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Veliki Bukovec
Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Opcine Veliki Bukovec