PROČIŠĆENI tekst Statut Općine Veliki Bukovec

 

            Na temelju članka 21. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Veliki Bukovec.

            Pročišćeni tekst Statuta Općine Veliki Bukovec obuhvaća Statut Općine Veliki Bukovec  („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13), Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18), Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20) i Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

STATUT

OPĆINE VELIKI BUKOVEC

(pročišćeni tekst)

 1. OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Veliki Bukovec, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Veliki Bukovec (dalje u tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Dubovica, Kapela Podravska i Veliki Bukovec.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Velikom Bukovcu, Dravska 19.

 1. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.  

Opis grba i zastave Općine utvrđuju se statutarnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

 

Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine dodan je stavak 5.

Članak 6.

Dan Općine je 4. listopada i on se svečano slavi.

Članak 7.

Tijela Općine imaju pečat s grbom Republike Hrvatske u sredini, koji se izrađuje, koristi i uništava u skladu s posebnim propisima.

Općina Veliki Bukovec ima 3 (tri) pečata i to:

 • pečat Općinskog vijeća okruglog promjera 37 mm koji po obodu sadrži naziv: REPUBLIKA HRVATSKA – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA – OPĆINA VELIKI BUKOVEC – OPĆINSKO VIJEĆE – VELIKI BUKOVEC, s grbom Republike Hrvatske u sredini.
 • pečat Općinskog načelnika okruglog promjera 37 mm koji po obodu sadrži naziv: REPUBLIKA HRVATSKA – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA – OPĆINA VELIKI BUKOVEC – OPĆINSKI NAČELNIK –  VELIKI BUKOVEC, s grbom Republike Hrvatske u sredini.
 • pečat Jedinstvenog upravnog odjela okruglog promjera 37 mm koji po obodu sadrži naziv: REPUBLIKA HRVATSKA – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA – OPĆINA VELIKI BUKOVEC – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – VELIKI BUKOVEC, s grbom Republike Hrvatske u sredini.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 9.

Javna priznanja Općine su:

 1. Počasni građanin općine Veliki Bukovec
 2. Nagrada općine Veliki Bukovec
 3. Zlatna plaketa općine Veliki Bukovec
 4. Zahvalnica općine Veliki Bukovec.

Proglašenje počasnim građaninom može se opozvati ukoliko se počasni građanin pokaže nedostojnim. Iz statusa počasnog građanina ne proizlaze posebna prava odnosno obveze.

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 1. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

 1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 15.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 17.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Varaždinsku županiju.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na Mjesne odbore.

 1. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen je članak 18.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

 

Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

briše se točka i dodaju se riječi „i ovim Statutom.“

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine dodan je stavak 3.

Članak 20.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika.

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.

Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine izmijenjen je stavak 2.

Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

kratica „MBG“ zamjenjuje se kraticom „OIB“ – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

izmijenjen je stavak 4.

Članak 21.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u  roku od 30 dana od dana primitka dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

izmijenjen je stavak 1.

 

Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20) koja je stupila na snagu 03. travnja 2020. godine riječ „središnjem“ briše se.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20) koja je stupila na snagu 03. travnja 2020. godine riječ „središnje“ briše se.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao u stavku 1. i 2. ovog članka.

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

izmijenjen je stavak 3.

 

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

stavak 5. je brisan.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

Članak 25.

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen je stavak 1. te su brisani stavci 2., 3. i 4.

Članak 26.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova  prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine dodan je stavak 5.

 

Odredbom članka 6. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen je članak 26.

 

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

točka se briše te se dodaju riječi „te podnositi peticije o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine te dati odgovor podnositeljima u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

izmijenjen je stavak 2.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.

Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

dosadašnji stavak 3. je brisan te je dodan novi stavak 3.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Članak 29.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 31.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 70.000 kuna,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 31.a.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Odredbom članka 6. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine dodan je članak 31.a.

 

Odredbom članka 8. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti te obavljaju i druge poslove koje im povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz redova članova, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili na prijedlog jedne trećine svih vijećnika, na način i po postupku određenom Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.

Odredbom članka 9. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

broj „11” zamjenjen je brojem “9”.

Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora.

 

Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

izmijenjen je stavak 1.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 36.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem.

Odredbom članka 10. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

dodan je novi stavak 3., a dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
 • ako mu prestane prebivalište na područja Općine Veliki Bukovec, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
 • smrću.

Odredbom članka 8. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

riječi „Općine Mali Bukovec“ zamijenjene su riječima „Općine Veliki Bukovec“.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
 • postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1.  Radna tijela

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Odbor za izbor i imenovanja,
 • Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
 • Odbor za financije i proračun,
 • Mandatno povjerenstvo.

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 43.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Odbor za financije i proračun:

 • razmatra prijedlog Proračuna i njegovih izmjena i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
 • raspravlja o dinamici prihoda i troškova proračuna Općine,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće vezano za sustav financiranja Općine,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 45.

Mandatno povjerenstvo:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 46.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 1. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 47.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika je četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

 • predstavlja i zastupa Općinu,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše do 70.000 kuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su povjereni Općini,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20) koja je stupila na snagu 03. travnja 2020. godine riječi „preneseni na Općinu“ zamijenjene su riječima „povjereni Općini“.

Članak 48.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 49.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20) koja je stupila na snagu 03. travnja 2020. godine riječi „predstojnika Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji“ zamijenjene su riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.

Članak 51.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

            Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 7. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

            O okolnostima iz stavka 7. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

 

Odredbom članka 11. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen je članak 51.

Članak 52.

Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

 

Odredbom članka 9. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

izmijenjen je stavak 1.

 

Odredbom članka 12. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se dok se riječ „mogu“ zamjenjuje riječju „može“ – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

 

Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način će obnašati dužnost.

 

Odredbom članka 12. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

izmijenjen je stavak 2. – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Plaću Općinskog načelnika utvrđuje Općinsko vijeće svojom odlukom ukoliko ona nije regulirana posebnim Zakonom, a ukoliko Općinski načelnik dužnost ne obavlja profesionalno naknadu za njegov rad utvrđuje Općinsko vijeće posebnom Odlukom.

 

Odredbom članka 12. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

izmijenjen je stavak 3. – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

 

Članak 52.a

 

            Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja ostvaruje se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika te započinje prvoga dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti.

            Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti.

            Ako ne podnese zahtjev u roku iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik ne može ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja.

 

Odredbom članka 13. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

dodan je članak 52a.

 

Članak 53.

 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:

 • danom dostave pisane ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva i
 • smrću.

 

 

Odredbom članka 14. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata Općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

Odredbom članka 14. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

stavak 3. briše se – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Članak 54.

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta.

 

Odredbom članka 15. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

riječi „i njegov zamjenik“ brišu se dok se riječ „mogu“ zamjenjuje riječju „može“ – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Odredbom članka 15. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se dok se riječ „im“ zamjenjuje riječju „mu“ – izmjena stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 55.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom povjereni na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20) koja je stupila na snagu 03. travnja 2020. godine riječ „preneseni“ zamjenjuje se riječju „povjereni“.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 56.

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona, općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere.

Upravna tijela su za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna Općinskom načelniku.

Članak 57.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

 1. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 59.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje Općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

 1. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

Na području Općine osnivaju se Mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 61.

Mjesni odbori na području Općine su: Dubovica, Kapela Podravska i Veliki Bukovec

Područje i granice Mjesnih odbora istovjetni su području i granicama naselja u Općini.

Članak 62.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik.

Odredbom članka 10. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

izmijenjen je stavak 1.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.

Članak 63.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 64.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

Članak 65.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 66.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 67.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju Mjesnog odbora ili raspuštanja Vijeća mjesnog odbora, odnosno radi provođenja redovnih izbora.

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora koji pokriva do 500 stanovnika broji pet (5) članova, dok Vijeće mjesnog odbora koji pokriva 500 i više stanovnika broji sedam (7) članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja Mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran Vijeću mjesnog odbora i Općinskom načelniku

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, Pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova.

Vijeće mjesnog odbora organizira i provodi civilnu zaštitu na svojem području a u tu svrhu sukladno propisima koji reguliraju zaštitu i spašavanje obavlja sljedeće poslove:

 • organizira i usklađuje provođenje osobne i uzajamne zaštite,
 • organizira sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje sukladno planu zaštite i spašavanja,
 • obavještava te organizira građane za provođenje mjera zaštite i spašavanja i njihovo usklađivanje sa operativnim snagama sukladno planu zaštite i spašavanja.

Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, vijeće mjesnog odbora obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 71.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 72.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 73.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 74.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 75.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 76.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela Mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana Mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 77.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

Odredbom članka 11. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18) koja je stupila na snagu 09. veljače 2018. godine

izmijenjen je stavak 2.

 1. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Članak 78.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Veliki Bukovec, čine imovinu Općine Veliki Bukovec.

Članak 79.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

 

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

Članak 80.

Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,
 • prihodi od koncesija,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 • prihodi od vlastitih djelatnosti,
 • sufinanciranje građana,
 • donacije pravnih i fizičkih osoba,
 • udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 81.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojom mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Odredbom članka 16. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

dodan je novi stavak 4.

Članak 82.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 83.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.a

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u slučaju kada je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

Odredbom članka 17. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

dodan je novi članak 83.a.

Članak 83.b

Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

 

Odredbom članka 18. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

dodan je novi članak 83.b.

Članak 83.c

            Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

            Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u “Narodnim novinama”. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Odredbom članka 19. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine

dodan je novi članak 83.c.

 

 

Članak 84.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 85.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 86.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 87.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 88.

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 89.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u Službenom vjesniku Varaždinske županije i na internetskoj stranici Općine, a po potrebi i na oglasnim pločama u naseljima na području Općine.

Članak 90.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Varaždinske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 91.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, koji su prihod Općine, donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 92.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga

obavljaju nadležna tijela državne uprave svako u svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

 

Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20) koja je stupila na snagu 03. travnja 2020. godine riječi „obavlja Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave svako u svojem djelokrugu„ zamijenjene su riječima „obavljaju nadležna tijela državne uprave svako u svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.“

XIII. JAVNOST RADA

Članak 93.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 94.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u Službenom vjesniku Varaždinske županije i na internetskim stranicama Općine.

 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se objavljivanjem općih akata i drugih akata Općinskog načelnika u Službenom vjesniku Varaždinske županije i na internetskim stranicama Općine te po potrebi održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

Članak 95.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i upravnih tijela Općine ne mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu, te način njihova čuvanja.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 97.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 30/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

Članak 98.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”, osim stavka 1. članka 34. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i stavka 1. članka 68. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih izbora za članove mjesnih odbora.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Veliki Bukovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 30/09) osim stavka 1. članka 34. i stavka 1. članka 68 koji prestaju važiti na dane navedene u stavku 1 ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

            Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/18).

Članak 12.

            Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Veliki Bukovec.

Članak 13.

            Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

            Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/20).

 

Članak 5.

Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

            Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/21).

 

 

 

Članak 21.

 

            Zadužuje se Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Općine Veliki Bukovec.

 

Članak 22.

 

Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, osim odredbi članaka 3., 4., 8., 11., 12., 14., 15., 17., 18. i 19. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 012-03/21-01/02

UR.BROJ: 2186/028-04-21-1

Veliki Bukovec, 14. travnja 2021.g.

 

                                                                                               Predsjednica Odbora za statut,

                                                                                            poslovnik i normativnu djelatnost

                                                                                                    Jasenka Zdelar dipl.iur.,v.r.