2024.

IZVRŠENJE PROGRAM GRADNJE 2023

IZVRŠENJE PROGRAM naknada prenamjena-PZ2021

IZVRŠENJE PROGRAM ODRŽAVANJA 2023

IZVRŠENJE PROGRAM SOCIJANA SKRB 2023

IZVRŠENJE PROGRAM SPORT 2023

IZVRŠENJE ŠUMSKI DOPRINOS 2023

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2023

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ IZVRŠENJE PRORAČUNA OVB 2023

2023.

Obrasci financijskih izvjestaja v 8.1.3 Razina 23

BILJEŠKE -12-2023 Razina 23

Obrasci financijskih izvjestaja v 8.1.3

BILJEŠKE -12-2023

Pregled isplaćenih sponzorstva i donacija od 01.01.- 31.12.2023.

Isplaćene potpore poduzetništvo 2023.g

Isplaćene pomoći subvencije za stambeno zbrinjavanje u 2023.g

1. Izmjene programa nez izg zgrade 2023

1. Izmjene program gradnje 2023

1. Izmjene Program sport 2023

1. Izmjene Programa soc skrb 2023

1. Izmjene programa utroška sredstava šumdop 2023

1.Izmjene Programa održavanja komunalne inf 2023

Rebalans proračuna

OBRAZLOŽENJE PRORAČUN 2024

Proračun 2024 OVB

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu

Program održavanja komunalne inf 2024

Program gradnje 2024

Program nezakonito izgrađenih zgrada 2024

Program raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 2024

Program socijalne skrbi 2024

Program sport 2024

Program utroška sredstava šumskog dop 2024

 

 

 

 

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna

Vodič za građane za 2023. godinu – Općina Veliki Bukovec

 

Financijski_izvještaji_01-09-2023

BILJEŠKE – VII-IX-2023

IZVJEŠTAJ_O_ZADUŽIVANJU

OBRAZLOŽENJE_POLUGODIŠNJI_IZVJEŠTAJ_2023

Polugodišnji_izvještaj_izvršenje_proračuna_2023

IZVJEŠTAJ_O_DANIM_JAMSTVIMA

IZVJEŠTAJ_O_KORIŠTENJU_PRORAČUNSKE_ZALIHE

 

BILJEŠKE – IV-VI-2023

Financijski_izvještaji_01-06-2023

Izvješće-šumski-doprinos-2022

IZVRŠENJE_PROGRAM_GRADNJE2022

IZVRŠENJE_PROGRAM_ODRŽAVANJA_2022

IZVRŠENJE_PROGRAM_SPORT2022

IZVRŠENJE_PROGRAM-utrošak-naknade-za-nezakizgzg2022

IZVRŠENJE-PROGRAMA-socijana-skrb-2021

GODIŠNJI

BILJESKE- I-III-2023

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8_1_0

PREGLED_ISPLACENIH_SPONZORSTAVA_DONACIJA_2023-03

BILJESKE I-XII 2022-23

Obrasci financijskih izvještaja

Referentna stranica

2022.

PREGLED ISPLAĆENIH SPONZORSTAVA I DONACIJA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022.

II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2022.g

II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2022.g

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Veliki Bukovec za 2022.g

II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2022.g

II. Izmjene Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g.

I. Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2022.g.

I. Izmjene Plana utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g

 

Isplaćene potpore poduzetništvo za 2022.g

Isplaćene subvencije za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji za 2022.g

 

Obračun proračuna 2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3

BILJEŠKE – I-IX-2022

Pregled isplaćenih sponzorstava i donacija

 

Rebalans proračuna

1. Izmjene _programa_nez_izg_zgrade2022

1. Izmjene_Programa javnih potreba u sportu 2022(1)

1. Izmjene_programa_ održavanja_ kom.inf.2022

1. Izmjene_program_soc_skrb2022

1. Izmjene_programa_gradnje2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja

BILJEŠKE – I-VI-2022

PREGLED_ISPLAĆENIH_SPONZORSTAVA_DONACIJA_2022-06

 

 

Obračun proračuna

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2021. GODINU

IZVRŠENJE PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

IZVJEŠĆE o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli sredstva za redovito financiranje političkih stranaka za II. polugodište 2022.g

 

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2022. – 31. ožujka 2022.

BILJEŠKE – I-III-2022

 

Isplaćene pomoći sukladno Programu za poticanje rješavanja stambenog pitanja u 2021.g.

Isplaćena i donacije od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Financijki izvještaj 1.1.2021. – 31.12.2021.

BILJEŠKE – 12-2021

 

Isplaćene potpore za poticanje razvoja poduzetništva za 2021.g

2021.

Financijski izvješta 1.1.2021. – 30.9.2021.

BILJEŠKE – 09-2021

 

Polugodišnji izvještaj za 2021

 

2021. Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2021. – 30. lipnja 2021.g

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja 2021. – 30. lipnja 2021.g.

 

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2021. – 31. ožujka 2021.g

BILJEŠKE – 03-2021 – kopija

 

Obračun proračuna

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o planu gospodarenja otpadom za 2020.g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.g.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01.-2020. – 31.12.2020

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu

IZVJEŠĆE o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMAUTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastructure na području Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2020. GODINU

Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju

 

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.g.

BILJEŠKE uz financijski izvještaj Obrazac PR- RAS za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

 

Pregled isplaćenih sponzorstava i donacija po korisnicima od 01.01. od 31.12.2020.

 

2020.

Ispis proračuna.2021_projekcije

Ispis proračuna.2021_projekcije XLS

Odluka o izvršenju Proračuna OVB za 2021. godinu

 

program_utroška_sredstava_šumdop2021

Program_sport

Program_soc._skrb

Program_nezakonizo_izgrađene_zgrade

Program_Gradnje

Program_ održavanja_ komunalne_ infrastukture

Plan_utroška_sredstava_ od zakupa zemljšta

Plan_razvojnih_programa_2021-2023

 

 

Pregled isplaćenih potpora sukladno Programu razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020.

Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020.

Pregled isplaćenih sponzorstava i donacija od 01.01.-30.09.2020.

Obračun proračuna – polugodišnji izvještaj za 2020. god.

Obrasci financijskih izvještaja

BILJEŠKE 06-2020

Pregled isplaćenih sponzorstava i donacija od 01.01.-30.06.2020.

Isplaćene potpore poduzetnicima s područja Općine Veliki Bukovec u 2019.g.

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OVB za 2020. godinu

Izvješće programa za sport u 2019

Izvješće programa za šumski doprinos u 2019

Izvršenje plana razv. progr. u 2019

IZVRŠENJE programa gradnje u 2019

IZVRŠENJE programa održavanja u 2019

IZVRŠENJE programa utrošene naknade za nezak. izg. zgrade u 2019

IZVRŠENJE programa za socijanu skrb u 2019

Obračun proračuna.pdf

Odluka o zaduživanju Općine Veliki Bukovec-izmjene i dopune

ZAKLJUČAK IZVRŠENJE programa gradnje u 2019.

ZAKLJUČAK IZVRŠENJE programa održavanja u 2019

Zaključak o o preuzimanju obveze plaćanja cijene za MRD

 

1. Financijski izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2020.

Bilješke uz fin. izvještaj za raz. 01.01. do 30.03.2020

Isplaćene donacija i sponzorstva 1.1.2020. – 31.3.2020.

 

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine verzija EXCEL

1. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 30.03.2019. EXCEL

2. Financijski izvještaj za raz. 01.01. do 30.06.2019. EXCEL

3. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 30.09.2019. EXCEL

Bilješke uz fin. izvještaj za razdoblje od 01.01.2019 do 31.03.2019.

Bilješke uz fin. izvještaj obrazac PR-RAS I OBVEZE za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. (WORD)

Bilješke uz fin. izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Bilješke uz fin. izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019.

Bilješke uz obrazac P-VRIO za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.

Bilješke uz bilancu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine

1. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 31.03.2019.

2. Financijski izvještajI za raz. od 01.01. do 30.06.2019.

3. Financijski izvještaji za raz. od 01.01. do 30.09.2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.g.

Pregled isplaćenih sponzorstva i donacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Pregled isplaćenih sponzorstva i donacija za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.

 

 

Rebalans proračuna

1. Izmjene programa nezakonito izgrađene zgrade

1. Izmjene programa soc. skrbi

1. izmjene plana razv. progr.

1. izmjene programa održavanja kom. inf.

1. izmjene programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

1. Izmjene programa gradnje

1.izmjene javne potrebe za sport

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Plan razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2020. do 2022.g.

Plan utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infratsrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program javnih potreba u sportu Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2020.g.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

 

 

 

Obračun proračuna 2018

Obračun proračuna 2018 (XLS)

Obračun proračuna 2018 (RTF)

IZVRŠENJE Plan razvojnih programa 2018

IZVRŠENJE Program gradnje

IZVRŠENJE Program održavanja

IZVRŠENJE Program gradnja 2018 vijeće

IZVRŠENJE Program održavanja 2018 vijeće

 

 

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Bilješke uz obrazac P-VRIO za 2018. godinu

 

Financijski izvještaji za razdoblje siječanj – prosinac 2017.

Izvješća i zaključci o izvršenjima Programa svih namjena na području Općine Veliki Bukovec

Financijski izvještaji i bilješke za 2017. godinu

Rebalans proračuna za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna 2017.

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec